Meble biurowe
Meble pracownicze
Trwa ładowanie kategorii...
Meble gabinetowe
Trwa ładowanie kategorii...
Lady recepcyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Stoły konferencyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Kuchnie biurowe
Trwa ładowanie kategorii...
Fotele i krzesła
Krzesła biurowe
Trwa ładowanie kategorii...
Fotele gabinetowe
Trwa ładowanie kategorii...
Krzesła konferencyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Siedziska recepcyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Sofy i fotele
Trwa ładowanie kategorii...
Systemy akustyczne
Trwa ładowanie kategorii...
Meble metalowe
Szatnie i przebieralnie
Trwa ładowanie kategorii...
Szafy aktowe i kartotekowe
Trwa ładowanie kategorii...
Meble warsztatowe
Trwa ładowanie kategorii...
Sejfy i szafy pancerne
Trwa ładowanie kategorii...
Biurka i kontenery
Trwa ładowanie kategorii...
Meble medyczne
Trwa ładowanie kategorii...
Meble ze stali nierdzewnej
Trwa ładowanie kategorii...
Wnętrze i dodatki
Dodatki do mebli
Trwa ładowanie kategorii...
Wykładziny
Trwa ładowanie kategorii...
Tapety
Trwa ładowanie kategorii...
Żaluzje i rolety
Trwa ładowanie kategorii...
Oświetlenie
Trwa ładowanie kategorii...
Wieszaki
Trwa ładowanie kategorii...

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej "OWS", normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez firmę ELZAP, zwaną dalej "Sprzedawcą" na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej "Kupującymi" lub "Kupującym".
OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.
Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.03.2012, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem, jednego z podanych poniżej sposobów:
a) listu poleconego
b) faksu
c) korespondencji elektronicznej, potwierdzonej dodatkowo telefonicznie przez Sprzedawcę.
2. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia na życzenie Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
b) decyzji o nadaniu numeru REGON
c) decyzji o nadaniu numeru NIP.
3. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy - nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:
a) gwarancji bankowej
b) akredytywy dokumentowej
c) polisy ubezpieczeniowej
d) cesji wierzytelności
e) weksla własnego z klauzulą "bez protestu"
f) poręczenia osób trzecich.

CENA I WYNAGRODZENIE

1. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest cennik towarów i usług Sprzedawcy, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenia wskazane w cenniku są wyrażone w kwotach netto.
2. Ceny wskazane w cenniku towarów i usług Sprzedawcy obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedawcy i obejmują cenę sprzedaży towaru, należności celne i koszty opakowania towaru. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy oraz montażu zamówionych towarów w miejscu wskazanym przez Kupującego.
3. Odrębną pozycją zamówienia i cennika, jest montaż zamówionych towarów, przy czym dla ustalenia warunków umownych w zakresie montażu konieczne jest zawarcia odrębnego, pisemnego porozumienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata ceny i wynagrodzenia następuje w ten sposób, że w terminie 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny brutto. Zapłata nastąpi na podstawie faktury Pro Forma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty zaliczki, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę zaliczkową.
2. Pozostała część ceny jest płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydanie zakupionego towaru. Kwota uiszczonej zaliczki podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny
3. Zapłata zaliczki oraz ceny winna być dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku PeKaO S.A. Nr rachunku: 24-12404650-1111000051465023, ze wskazaniem tytułu płatności.
4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany przez Strony.
2. W terminie 3 (trzy) dni przed zaplanowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym - telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - datę i godzinę dostarczenia towaru oraz jego montażu.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
4. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia, dokonać niezbędnych pomiarów oraz badań: pomieszczeń, ścian oraz powierzchni, na które ma być dostarczony zamówiony towar lub na których ma być dokonywany montaż. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wykonane pomiary i badania, w szczególności w zakresie możliwości prawidłowego montażu zakupionego towaru. Strony mogą indywidualnie uzgodnić, iż stosownych pomiarów i sprawdzeń dokona pracownik Sprzedawcy.

DOSTAWA

1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad spedycji. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
2. Wydanie rzeczy kupującemu ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami, w tym przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą następuje w momencie przekazania jej przewoźnikowi.
3. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.
4. Na wyraźne żądanie Kupującego Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i na koszt Kupującego.
5. W trosce o bezpieczeństwo mienia klienta, przed montażem elementów wiszących prosimy sprawdzić czy w miejscach przeznaczonych na meble nie ma przewodów instalacyjnych. Prosimy również o upewnienie się ,czy miejsce montażu wytrzyma określony ciężar mebli. Niektóre elementy naszej oferty są dostarczane w całości, dlatego przed zamówieniem prosimy o uwzględnienie gabarytów mebli i wymiarów przejść w miejscu dostawy.

GWARANCJA

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 24 miesięcy od daty wydania towaru (a jeśli umowa dotyczy także montażu towaru - od daty zakończenia montażu). W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru. Ostateczny czas okres trwania gwarancji będzie indywidualnie wskazany w treści Zamówienia.
2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym lub telefaxem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.