POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

STRONY INTERNETOWEJ WWW.ELZAP.EU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach Strony internetowej www.elzap.eu.
 2. Właścicielem Strony internetowej www.elzap.eu oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca – ELZAP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Surzyckiego 16A, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891348, NIP: 6793214560, REGON: 388544771, o kapitale zakładowym 50.000 złotych, e-mail: elzap@elzap.eutel.: 801 011 220.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 4. Definicje zawarte w § 2 Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej polityki prywatności.

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) na temat Użytkownika:
  • Dane identyfikacyjne:
   • w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy Towaru (każde zamówienie ze Sklepu internetowego jest rejestrowane w naszej bazie wraz z numerem zamówienia, przedmiotem zamówienia, ceną, sposobem i terminem płatności, informacją o uiszczeniu zapłaty),
   • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług Elektronicznych: Konto Użytkownika, Zapytanie ofertowe, Formularz kontaktowy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
   • w celu publikacji Opinii: imię i nazwisko, adres e-mail,
   • jeśli jesteś osobą kontaktową z ramienia naszego klienta / kontrahenta: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu,
   • w celu komunikacji e-mailowej: imię i nazwisko, adres e-mail,
   • w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  • Logi serwera sieciowego: Sprzedawca automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia Strony internetowej przez Użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł na Stronę internetową, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
  • Adresy IPSprzedawca może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
  • Dane anonimowe i statystyczne: Sprzedawca może gromadzić także inne informacje na temat Użytkownika, które nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na jego identyfikację, jednak pozwalają Sprzedawcy realizować cele analityczno-statystyczne z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics i Facebook Pixel; są to informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, źródła, z którego Użytkownik przechodzi na Stronę internetową, przeglądanych podstronach i przejściach pomiędzy podstronami, czasie spędzonym na stronie, kliknięciu w linki, przedziale wieku, płci, przybliżonej lokalizacji (dalej: „Inne informacje”).
 2. Sprzedawca nie zbiera i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.
 3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejszą polityką prywatności, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich praw i roszczeń.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. przy rejestracji i korzystaniu z Konta Użytkownika – w celu realizacji usługi Konto Użytkownika świadczonej drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. jeśli Użytkownik korzysta z Formularza kontaktowego, przesyła Zapytanie ofertowe lub komunikuje się z nami drogą e-mailową – w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; nasza korespondencja może zostać zarchiwizowana na potrzeby ustalenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 3. jeśli Użytkownik obserwuje nasze media społecznościowe (Instagram, Facebook) lub wchodzi w interakcje z publikowanymi treściami – w celu obsługi naszego konta w mediach społecznościowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. jeśli Użytkownik dodaje Opinie o Towarze – w celu weryfikacji, czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał danego Towaru lub go nabył, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. przy zawarciu i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którą jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 6. w celach związanych z  marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie relacji biznesowych i kontakt w sprawach bieżących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - o ile jesteście Państwo naszym klientem lub jego przedstawicielem. W pozostałych przypadkach, a także w zakresie, w jakim wykorzystujemy w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 7. w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała się w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna oraz umożliwiała szybkie odnajdywanie informacji, produktów i usług, a także w celu przesyłania informacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej (jeśli okaże się to konieczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Strony internetowej),
 8. w celach związanych z tworzeniem archiwum na potrzeby ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 9. w celach związanych z analizą i statystyką, z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics i Facebook Pixel, w zakresie Innych informacji, na podstawie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na tworzeniu i analizowaniu statystyk związanych z Państwa aktywnością na Stronie internetowej i jej optymalizacją;
 10. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 11. w przypadku, gdy o udostępnienie Państwa danych osobowych zwraca się uprawniony organ państwowy, na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

IV. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH, CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy (na przykład sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług elektronicznych), będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jeśli Użytkownik korzysta z Formularza Kontaktowego, przesyła Zapytanie ofertowe lub komunikuje się z nami e-mailowo, jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Korespondencja może zostać zarchiwizowana w celu ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń. Użytkownik może zwrócić się do nas o uzyskanie kopii tej korespondencji lub o jej usunięcie (chyba, że sprzeciwia się temu nasz nadrzędny interes, np. związany z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami).

Jeżeli Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika, jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta lub wypowiedzenia przez nas umowy o świadczenie tej usługi elektronicznej. Natomiast jeśli Użytkownik jest odbiorcą naszego marketingu, przetwarzamy jego dane osobowe przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania. Zawsze kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda, przetwarzamy dane nie dłużej niż do chwili wycofania tej zgody.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Sprzedawcy realizację usług na Państwa rzecz, w szczególności zawarcie i realizację umowy sprzedaży Towarów, świadczenie usługi Konto Użytkownika, czy też udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy lub Zapytanie ofertowe.

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM, PROFILOWANIE

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy. Mogą to być: dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym hostingodawcy, dostawcy usługi chmury obliczeniowej, dostawcy systemu do fakturowania, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe i podatkowe; firmy kurierskie, którym ujawniamy dane niezbędne do dostarczenia Towaru, a także inny podwykonawcy, jeśli zakres naszej współpracy wymaga dostępu do Państwa danych. Przy dokonywaniu płatności elektronicznych mogą to być także podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

Przekazywanie danych odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Możemy także wymieniać się informacjami, które nie stanowią danych osobowych np. liczba odwiedzin na Stronie internetowej, bądź liczba zamówień danego dnia („Inne informacje”) z podmiotami trzecimi. Takie informacje w żaden sposób nie identyfikują Państwa jako korzystających z naszej Strony internetowej lecz dostęp do nich mają także dostawcy narzędzi, które je gromadzą.

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. Sprzedawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników Sprzedawcy.

 

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

VII. AKTUALIZACJA LUB SPROSTOWANIE DANYCH

Jeśli chcecie Państwo dokonać aktualizacji lub sprostowania swoich danych osobowych, możecie Państwo przesłać informację na nasz adres e-mail lub dokonać stosownych zmian po zalogowaniu do Konta Użytkownika. W przypadku przesłania wiadomości e-mail, zostaniecie Państwo powiadomieni o uaktualnieniu danych. Prosimy o dokonanie aktualizacji danych osobowych w przypadku ich zmiany. Podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby jest zabronione.

 

VIII. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych jest chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę Państwa danych. Nie mamy jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Państwa, do chwili ich dotarcia do nas.

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony. Tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych w celu wykonania swojej pracy, mogą ten dostęp uzyskać.

Dodatkowo Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

IX. PLIKI COOKIES

 

Nazwa

Dostawca

Funkcja

Zakres pobieranych danych

Okres działania


Facebook (Meta)

Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Square
4 Grand Canal Square, Grand Canal
Dublin 2, Dublin, D02x525
IE

Marketingowe

Ścieżka kliknięcia
Zmierz widoczność reklamy
Ruch kursora myszki
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
IP
Śledź godzinę i datę
Śledź urządzenie użytkownika
Śledzenie sieci użytkownika
Agent użytkownika
język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

90 dni

Google Ads

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Marketingowe

Ścieżka kliknięcia
Zmierz widoczność reklamy
Ruch kursora myszki
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
Śledzenie konwersji
IP
Śledź godzinę i datę
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

390 dni/90 dni


YouTube

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Marketingowe

Zmierz widoczność reklamy
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
Śledzenie konwersji
IP
Śledź godzinę i datę
Śledź urządzenie użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

180 dni

Google Analitycs

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Analityczne

Zmierz widoczność reklamy
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
IP
Śledź godzinę i datę
Śledź urządzenie użytkownika
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

730 dni/ 90 dni

Google general

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Analityczne

Zmierz widoczność reklamy
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
IP
Śledź godzinę i datę
Śledź urządzenie użytkownika
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

Do czasu wycofania zgody

Consentmanager (dostawa oprogramowania do zarządzania zgodami)

consentmanager AB
Håltegelvägen 1b
72348 Västerås
SE

Niezbędne (przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1lit. f RODO)

Znacznik czasu
IP
Agent użytkownika
język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

Do czasu ich wyłączenia przez Użytkownika

fontawesome.com

Fonticons, Inc
710 Blackhorn Drive
Carl Junction, MO, 64834

Niezbędne (przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1lit. f RODO)

Zmierz widoczność reklamy
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
IP
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

Do czasu ich wyłączenia przez Użytkownika

Google fonts

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Niezbędne (przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1lit. f RODO)

Ścieżka kliknięcia
Zmierz widoczność reklamy
Ruch kursora myszki
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
Śledzenie konwersji
IP
Śledź godzinę i datę
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

Do czasu ich wyłączenia przez Użytkownika

Google Maps

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Niezbędne (przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1lit. f RODO)

Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
Zmierz widoczność reklamy
Znacznik czasu
IP
Śledź godzinę i datę
Śledź urządzenie użytkownika
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

Do czasu ich wyłączenia przez Użytkownika

Google recaptcha

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Niezbędne (Prawnie uzasadnionych interesów (brak możliwości rezygnacji) (RODO 6.1.f))

Ścieżka kliknięcia
Zmierz widoczność reklamy
Ruch kursora myszki
Znacznik czasu
Śledź kliknięcia reklam
Śledzenie konwersji
IP
Śledź godzinę i datę
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

Do czasu ich wyłączenia przez Użytkownika

Google tag manager

Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE

Niezbędne (Prawnie uzasadnionych interesów (brak możliwości rezygnacji) (RODO 6.1.f))

Ruch kursora myszki
Znacznik czasu
IP
Śledź media
Śledzenie lokalizacji użytkownika
Zachowanie odwiedzających
Agent użytkownika, język
Odwiedzona strona
Strefa czasowa

90 dni

 

 1. Definicja: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie muszą Państwo ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu internetowego, a Państwa urządzenie jest rozpoznawane przez ten serwis internetowy, przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora (własne pliki cookies) lub przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich). Na Stronie internetowej stosowane są zarówno sesyjne pliki cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki, jak również stałe pliki cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Czy pliki cookies to dane osobowe: pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Takie dane nie są jednak przez nas ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług.
 3. Rodzaje plików cookies: Na Stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej; zazwyczaj są używane w odpowiedzi na Państwa działania, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się, wypełnianie formularzy; jeśli zmienią Państwo ustawienia swojej przeglądarki internetowej blokując niezbędne pliki cookies, Strona internetowa nie będzie działała prawidłowo,
  • funkcjonalne pliki cookies: pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonanych przez Państwa na Stronie internetowej i w ten sposób umożliwiają dostosowanie jej do Państwa preferencji,
  • analityczne pliki cookies: umożliwiają nam zmierzenie ilości wizyt na Stronie internetowej oraz ustalenie, skąd Użytkownicy docierają na naszą Stronę internetową, a także w jaki sposób z niej korzystają; ta wiedza pozwala na tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
  • marketingowe pliki cookies: pozwalają określić profil Użytkownika i dostosować nasze reklamy publikowane w innych serwisach internetowych do Państwa preferencji oraz zapobiegają pojawianiu się tych samych reklam.
 4. Podstawa korzystania z plików cookies: co do zasady podstawą korzystania z plików cookies jest wyrażona przez Państwa zgoda. Przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej wyświetlone zostaje okienko służące do wyrażenia zgody na wszystkie lub niektóre pliki cookies (lub ich odrzucenie). Do czasu wyrażenia zgody pliki cookies pozostają zablokowane. Nie dotyczy to jednak niezbędnych plików cookies.
 5. Własne pliki cookies: administrator korzysta z własnych plików cookies w celu przechowywania informacji o sesji Użytkownika (tj. o adresie IP, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Pozwalają one zapewnić prawidłowe działanie niektórych funkcji Strony internetowej (np. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu do Konta Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie; przesyłanie formularzy; zapamiętanie zawartości koszyka).
 6. Pliki cookies podmiotów trzecich: szczegółowa informacja o plikach cookies podmiotów trzecich znajduje się w poniższej tabeli:
 7. Wyłączenie plików cookies: w każdej chwili, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, mogą Państwo zablokować wszystkie lub niektóre pliki cookies (także te, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę). Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej lub niektórych jej funkcji.

 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony internetowej. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: elzap@elzap.eu.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: elzap@elzap.eu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 4. Polityka prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17.08.2023 roku. Poprzednia wersja znajduje się pod adresem: https://elzap.eu/polityka-prywatnosci-1old

 

Strona startowa